Annual Honours Table 2020-2021  After 9 competitions   See the Honours list
Azed 2517
LITERATIM
Sep 2020
Azed 2521
CHAMBERS
Oct 2020
Azed 2525
PLACITUM
Nov 2020
Azed 2530
STUDENTY
Dec 2020
Azed 2532
POTLA(TSUGA)TCH (Presents Round the Tree)
Xmas 2020
Azed 2534
BOTTLE-WASHER
Jan 2021
Azed 2539
TORSE (Printer’s Devilry)
Feb 2021
Azed 2543
CABRETTA
Mar 2021
Azed 2547
FILATORY
Apr 2021
  Pts2517
LIT…
2521
CHA…
2525
PLA…
2530
STU…
2532
POT…
2534
BOT…
2539
TOR…
2543
CAB…
2547
FIL…
1R. C. Teuton10VHCHCVHCThirdFirstHCVHCSecondVHC
2Dr I. S. Fletcher9 HCSecondFirstVHCVHCVHCVHCVHC
2R. J. Heald9VHCSecondHCVHCVHCVHCVHCVHCVHC
2T. J. Moorey9SecondThirdVHCVHCHCVHCHCVHCVHC
2Dr S. J. Shaw9FirstVHCVHC HCVHCVHCFirstVHC
6M. Barley8HCVHCFirst VHCVHCHCVHCSecond
7D. F. Manley7VHCVHCThirdVHCHCVHCHCHCVHC
7A. J. Wardrop7VHC VHCHCHCVHCVHCVHCThird
7R. J. Whale7 FirstVHC ThirdHCVHCVHC 
10T. C. Borland6ThirdHCVHCHCVHCVHC HCVHC
10J. R. Tozer6VHCVHCVHCVHCHCHCVHCVHCHC
10Mrs A. M. Walden6VHCVHCHCVHCHCHCThirdVHCHC
13D. & N. Aspland5VHCVHCHCVHCHCVHCHCVHCHC
13J. C. Leyland5VHCVHCHCHCHCVHCHCVHCVHC
13Ms R. Porter & J. Vincent5VHCHCHCVHCVHCVHCHCHCVHC
13G. H. Willett5HCVHCHCVHCVHCThird HCHC
17M. Lloyd-Jones4 VHCVHCHC SecondHC HC
17N. G. Shippobotham4VHCVHC   HCVHCHCVHC
17Ms S. Wallace4HCVHCVHCVHCHCVHCHCHCHC
20C. J. Brougham3 HCHC  FirstVHC HC
  Pts2517
LIT…
2521
CHA…
2525
PLA…
2530
STU…
2532
POT…
2534
BOT…
2539
TOR…
2543
CAB…
2547
FIL…
20W. Drever3HCHCHCHCVHCHCVHCVHCHC
20M. Hodgkin3  VHC  HCVHCHCVHC
20P. W. Marlow3HCVHCVHCVHCHCHC HCHC
20R. J. Palmer3 VHC Second     
20J. Pearce3HC VHCVHC VHC   
20T. Rudd3HC    VHC ThirdHC
20A. J. Shields3HC HC  VHCHCVHCVHC
20I. Simpson3VHCVHC  HC VHC  
20P. L. Stone3  VHCHCHCVHCHCHCVHC
20K. Thomas3  VHC  VHC VHC 
20L. Ward3HC VHCVHCHCHCVHC HC
20A. J. Whittaker3 HCVHCVHC VHCHCHC 
20K. & J. Wolff3VHC HC    VHCVHC
34T. Anderson2HCVHC  VHCHCHCHCHC
34M. Barker2  VHC VHC    
34Dr J. Burscough2VHC HCHCHCVHCHCHC 
34P. Coles2   HC    First
34H. Freeman2 VHCHCHCHCVHCHCHC 
34A. H. Harker2VHC HC    VHCHC
34P. Jenkinson2      First  
  Pts2517
LIT…
2521
CHA…
2525
PLA…
2530
STU…
2532
POT…
2534
BOT…
2539
TOR…
2543
CAB…
2547
FIL…
34E. C. Lance2    Second    
34P. McKenna2HCHCHCVHCVHC HCHCHC
34C. G. Millin2 VHC VHC HCHC HC
34A. Plumb2 HC HCVHC  VHC 
34A. D. Scott2HCHCHC VHCHCHCVHCHC
34D. Whyte2      Second HC
47D. Appleton1  HC  HC VHCHC
47P. Bartlam1 HC     VHC 
47K. Bolton1 HCVHCHC HC   
47J. A. Butler1 HC VHC HCHC  
47A. G. Chamberlain1HC HC   VHCHCHC
47C. A. Clarke1   HCHCHC  VHC
47T. Clement1  HC  HCVHC  
47S. Collins1    VHC    
47N. Connaughton1 HC  HC HC VHC
47P. T. Crow1    VHC HC  
47E. Dawid1HC   VHC HCHC 
47A. S. Everest1      VHC  
47A. Gerrard1   HC HC  VHC
47J. E. Green1    VHC    
  Pts2517
LIT…
2521
CHA…
2525
PLA…
2530
STU…
2532
POT…
2534
BOT…
2539
TOR…
2543
CAB…
2547
FIL…
47J. Grimes1VHCHC HCHCHCHC  
47T. Jacobs1 HC    VHCHC 
47G. Johnstone1    VHC HC  
47Ms S. Martiny1      VHC  
47F. Marzillier1   VHC     
47R. Perry1 HC  HCVHC   
47Dr T. G. Powell1    VHC    
47D. Price Jones1HCHCHC HC VHC HC
47S. Randall1VHCHC    HCHC 
47W. Ransome1 HC HCHC  HCVHC
47C. Short1   VHC   HCHC
47P. A. Stephenson1  HC VHC HC HC
47S. J. J. Tiffin1HC HC    VHC 
47Dr A. J. Varney1HCHC HCHCHC VHC 
47S. Vollam1      VHC  
47J. D. Walsh1     HC  VHC
47J. R. Young1   VHC